Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkls darbosies Latvijas pilsoniskā monitoringa koalīcijā

Atsaucoties biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” aicinājumam iesaistīties Latvijas romu pilsoniskā monitoringa koalīcijā, Sieviešu sadarbības tīkls ir pieņēmis lēmumu darboties koalīcijā.

Darbību tajā un ekspertīzi nodrošinās gan paša tīkla, gan tā dalīborganizāciju kompetentās personas, kas sadarbojas romu meiteņu, sieviešu un kopienu labā – to skaitā organizācijas padomniece romu kopienas jautājumos Malda Avramenko, valdes līdzpriekšsēdētāja, Jaunatnes organizāciju apvienības IMKA Latvija  Gunta Kelle, Latvijas Bērnu foruma brīvprātīgo koordinatore Dace Paegle.

Sieviešu sadarbības tīkls jau vairāk kā piecus gadus sadarbojas ar Kultūras ministriju romu kopienas integrācijas jautājumos, organizējot aktivitātes gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, piemēram:

- romu kultūras popularizēšana kopš 2017. gada;

- romu sieviešu iesaiste un kapacitātes celšana - nacionāli un starptautiski semināri;

- atbalsts romu mediatoriem un aktīvistēm savu vajadzību analīzē un nodošanā nacionālajām un starptautiskajām organizācijām - tikšanās ar Saeimas Cilvēktiesību komisijas un prezidija vadību, ANO Sieviešu diskriminācijas komitejai Latvijas Ēnu ziņojumam, LM Dzimumu līdztiesības komitejai;

- atbalsts romu mediatorēm viņu darba uzlabošanai - mobilo ofisu izveide 2022. gadā un mācības mediatorēm un aktīvistēm;

- informatīvs atbalsts e-pastu listēs, Facebook grupā  “Romu un NVO sievietes”;

- konsultatīvs atbalsts Romu kultūras un mākslas centram par muzeja attīstību;

- sadarbības ar romiem popularizēšana un SST dalīborganizāciju iesaiste pasākumos un romu kopienu atbalstā;

- romu kultūras prezentāciju veicināšana starptautiskā līmenī (dalība konkursos).

Latvijas romu pilsoniskā monitoringa koalīcija tiek veidota ar mērķi veicināt līdzdalību, sadarbību un viedokļu apmaiņu starp romu un pro-romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, romu aktīvistiem un ekspertiem par nacionālā romu stratēģiskā ietvara īstenošanu. Koalīciju veido biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” Eiropas Komisijas atbalstīta projekta “Romu pilsoniskās sabiedrības monitorings” ietvaros.

Koalīcijā aicināti darboties pārstāvji no Latvijas Republikā reģistrētājām romu un ne-romu nevalstisko organizācijām, un romu aktīvisti, kuri pēdējo trīs gadu laikā piedalījās projektos vai pasākumos romu līdzdalības veicināšanas un/vai sociālās iekļaušanas jomā, kā arī pētnieki, kuri pēdējo piecu gadu laikā piedalījušies pētījumos vai pasākumos, kas bija saistīti ar romu situāciju izpēti vai analīzi.

Koalīcijas uzdevumi ir:

- apspriest nacionālā romu stratēģiskā ietvara īstenošanu, koordināciju un sasniegtos rezultātus, tai skaitā sniegt komentārus par romu pilsoniskā monitoringa ziņojumu projektiem;

- apmainīties pieredzē par līdzdalības praksi lēmumu pieņemšanā par romu līdzdalības veicināšanas jautājumiem, kā arī par iespējām aizstāvēt romu kopienu vajadzības un intereses;

- veikt pilsoniskās sabiedrības koalīcijas locekļu vajadzību izvērtējumu un sniegt ierosinājumus romu pilsoniskās sabiedrības kapacitātes celšanai, lai projekta ietvaros izstrādātu kapacitātes veicināšanas programmu romu nevalstiskajām organizācijām un, atbilstoši, izstrādātai programmai īstenotu konkrētus pasākumus;

- piedalīties dialoga un sadarbības attīstībā ar valsts institūciju un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, kā arī ne-romu nevalstisko organizāciju, kas darbojās romu līdzdalības veicināšanas jomā, pārstāvjiem; iespēju robežās veicināt sadarbību ar romu un pro-romu nevalstiskajām organizācijām no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

SST darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Par Sieviešu sadarbības tīklu

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (saīsināti Sieviešu sadarbības tīkls) ir dibināts 2003. gada ar mērķi nodrošināt koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Organizācija ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Kā biedrība LSOST reģistrēta 2008. gadā. Tajā darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 110 organizācijas un vairāk nekā 7 tkst. biedru – fiziskas personas. 2015.gadā LSOST ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri