Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Izpratnes veicināšana

Annas Lindes fonda Latvijas tīkla organizācijas darbojas par spīti šķēršļiem

2021. gada jūlijs

Pēc konsultācijām 2021. gada pirmajā pusē ar mērķi noskaidrot biedru vajadzības un intereses COVID- 19 pandēmijas laikā un skatījumu uz nepieciešamajiem resursiem un zināšanām pēc pandēmijas varCOVID-19 pandēmijas var secināt, ka lielākā daļa Annas Lindes fonda dalīborganizāciju ir:

- pārkārtojušas savu darbu, radušas nodrošinājumu darbam attālināti un iespējai piesaistīt noteiktu grupu brīvprātīgos,

- turpina piesaistīt resursus un sniegt atbalstu savām mērķa grupām COVID-19 apstākļos, par spīti izaicinājumiem;

- darbā ar jaunatni šobrīd redzama pārorientēšanās, jo mācības attālināti ietekmējušas jauniešu dienaskārtību un prioritāti;

- nepieciešamas investīcijas, lai veicinātu resursu piesaisti biedrorganizācijām, to kapacitātes celšanu, starptautiskās mobilitātes, sadarbības partneru piesaisti un projektu attīstību. Īpaša interese ir par tiešsaistes darba metodēm, par komercdarbības attīstību indivīdiem un organizācijām;

- tiek uzsvērts, ka Latvijas kultūras institūciju pieredze, veidojot darbību tiešsaistē COVID-19 pandēmijas apstākļos, ir starptautiskas popularizēšanas vērtā;

- aug interese par labo praksi atbalstam studentiem un bēgļiem no Vidusjūras valstīm.

 

Annas Lindes fonda Latvijas tīkla koordinatore uzrunā Ministru prezidentu
 
2021. gada marts
 
Annas Lindes fonda Latvijas koordinatore pasniwedza Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam mākslinieces Lauras Nordmanes un Annas Lindes fonda Latvijas tīkla kolāžu “Kopā” (Together), kas iesniegta starptautiskajam konkursam “Collaging Gender Equal Future”, ko organizē Eiropas Vidusjūras institūts un Eiropas - Vidusjūras Sieviešu fonds”. Kolāžas koncepciju izstrādājušas sievietes un meitenes, kas darbojas pilsoniskās sabiedrības organizācijās. Latvijas sievietes, arī ārzemēs dzīvojošās, tika aicinātas dalīties ar dienu savā dzīvē. Dažas no saņemtajām fotogrāfijām un stāstiem ir izmantotas kolāžas izveidei. 
 
Vēstījums: "Sievietes saskaras ar slimībām, ļaunprātīgu izmantošanu, depresiju, nenodrošinātību, lielu slodzi, izolāciju un atstumtību, ko pastiprina Covid-19 pandēmija. Neskatoties uz to, daudzas atrod risinājumus, lai pārvarētu problēmas. Tieši viņu zināšanas, rūpes, garīgums, dalīšanās, aktīvisms, radošums, līdzdalība kopienu dzīvē sniedz labklājību un ilgtspēju. Lai turpinātu veidot noturību pret globāliem izaicinājumiem, vīriešiem jāpievienojas cīņai par līdztiesību.”
 
Kolāžas nodošana notika  Ministru kabinetu Demogrāfisko lietu padomes sēdē, ar īpašu Inetes Ielītes uzrunu.  
 
MK līdz šīs dienas darba beigām un ceram, ka varam to “pasniegt” Demogrāfisko lietu padomes sēdes sākumā, pirms sākam skatīt darba kārtības jautājumus. Mēs lūgtu vārdu, nodotu vēstījumu, kā arī Ministru prezidents atvērtu mākslas darbu un dažos vārdos izteiktu savu veidokli. Demogrāfisko lietu padomē piedalījās vairāk kā 50 dalībnieku, pārstāvot ministrijas, valsts un  pašvaldību iestādes, LR Saeimu un nevalstiskās organizācijas.
 
 
 

Annas Lindes fonda Latvijas tīkls turpina konsultācijas ar biedriem

2021. gada marts

Ar mērķi noskaidrot biedru vajadzības un intereses COVID- 19 pandēmijas laikā un skatījumu uz nepieciešamajiem resursiem un zināšanām pēc pandēmijas, Annas Lindes Latvijas tīkla koordinējošā institūcija turpina konsultācijas ar biedriem.

Latvijas, kā arī visas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīs pilsoniskās sabiedrības organizācijas sastopas ne tikai ar tām problēmām, kas ir visām institūcijām – attālinātais darbs, COVID-19 pandēmijas ierobežošanas noteikumu izpilde, atbalsts saviem darbiniekiem, biedriem un klientiem, bet risina arī tos jautājumus, kas ienāk organizāciju dienaskārtībā  COVID ietekmē, piemēram, digitālo prasmju nodrošināšana, tehnoloģiju pieejamība neaizsargātām iedzīvotāju grupām un reģionos, palielināts pieprasījums pēc dažādiem pakalpojumiem, kā arī resursu samazināšanās, piemēram, daudz ierobežotākas iespējas izmantot brīvprātīgo darbu.

Konsultācijas turpināsies līdz 2020. gada jūnija beigām.

 

Annas Lindes fona ilggadīgie un jaunie koordinatori tiekas ar Ārlietu ministriju un pārrunā darba prioritātes

2019. gada 16. jūlijā

Lai veicinātu informācijas apmaiņu un savstarpēju sadarbību Annas Lindes fonda darbā, Vladislava Šķēle un Inete Ielīte  ar kolēģēm tikās ar LR Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta direktoru  Nilu Jansonu un ārlietu minsitrijas atbildīgajiem speciālistiem.

Tika pārrunāti sekojoši jautājumi:
 - par  Latvijas republikas vēstniecības  Ēģiptes Arābu republikā un ALF Latvijas tīkla  vizīte Aleksandrijā  pie Annas Lindes fonda tīkla izpilddirektora Dr. Nabila Alšarifa;
  - par iespējām nominēt Padomdevēju padomes locekli no Latvijas;
 - par dalību Eiropas un Videujūras Sieviešu dialoga forumu Ammānā, Jordānijā, 2019, gada septembrī;
 - par Latvijas dalību 4. Vidusjūras forumā Šibenikā, Horvātijā 2020. gada aprīlī;
 - par sadarbību ikgadējas konferences rīkošanā.

Puses atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību un vienojās par prioritātēm.

 

 

Latvijas Pretnabadzības platformas dalīborganizācijas iepazīstas ar Annas Lindes fonda Latvijas tīkla darbu
 
2019. gada marts
 
Vairāk nekā 30 nevalstiskās orgnaizācijas, kas apvienojušās Latvias Pretnabadzības tīklā, lai veicinātu dažādu iedzīvotāju grupu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos, tai skaitā humanitārās organizācijas, kas sniedz palīdzību bēgļiem un patvēruma melētājiem tikā,s Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai novērtētu padarīto un pārrunātu tālāko sadarbību. Būtiska programmas daļa bija organizāciju iepazīstināšana ar Annas Lindes fonda darbu starptautiskā līmenī un Latvijā. Inete Ielīte, tīkla koordinatore, sadarbībā ar Lailu Balgu, EAPN Latvija valdes priekšsēdētāju, piedāvā ieinteresētajām organizācijām vizītes Annas Lindes tīkla organizācijās, sadarbību projektu izstrādē un partneru piesaistē un kopīgas kapacitātes celšanas iniciatīvas.
 
 
 
 

Uzsākta sadarbība ar Hummusa komandu

2019. gada janvāris
 
Lai iepazīstinātu Latvijas nevalstiskās organizācijas ar sīriešu bēgļu gaitām un viņu dzīvi Latvijā, veicinātu daudzpusēju austrumu kultūras iepazīšanu, Annas Lindes fonda Latvijas vadības komiteja piedalījās Austrumu saldumu darbnīcā. Ieva Raubiško, Hummusa komandas vadītāja, ne tikai deva iespēju izgaršot Austrumu saldumus un iesaistīties to gatavošanā, bet arī atbalstīja sadarbības attīstību un dalību Annas Lindes fonda Latvijas pasākumos.
 
 

 

Annas Lindes fonda tīkla koordinēšanas pārņemšanai tiek rīkota tikšanās ar Ārlietu ministriju

2018. gada janvāris
 
Annas Lindes fonda Latvijas Ilggadīgā koordinatore Vladislava Šķēle un viņas darba pārņēmēja Inete Ielīte tiekas ar  Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta direktoru Juri Pēkali un kolēģiem, lai pārrunātu Annas Lindes fonda starptautisko darbu un tīkla darbu Latvijā. Puses iepazīstināja viena otru ar savu redzējumu par problēmām, kas pastāv komunikācijā, par viena Annas Lindes fonda darbības finansēšanas perioda beigām, par to, ka jaunais periods, acīmredzot tiks uzsākts ar novēlošanos, sakarā ar jaunā direktora darbā pieņemšanas procesa aizkavēšanos.

Inete Ielīte iepazīstināja ar savas organizācijas darbu un prioritātēm, redzējumu par to, kā varētu veicināt tīkla attīstību un nepieciešamo atbalstu no Ārlietu ministrijas.
 

Moreno institūts Latvijā izstrādājis jaunu materiālu pieaugušo apmācībai

Ir izstrādāts jauns materiāls pieaugušo apmācībai - ar jaunām metodēm un sociometriju apmācības procesā.
27.09.2023
Lasīt vairāk
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri